Stypendia naukowe

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia corocznie od 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu.
Program zakłada wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, a sama działalność naukowa powinna wpływać na rozwój Szczecina i regionu oraz wpisywać się w cele strategiczne Rozwoju Miasta.
Program funkcjonuje od 2010 r. i stanowi formę wsparcia pracy naukowej kształcących się studentów i doktorantów.
Maksymalna wysokość stypendiów dla studentów wynosi 10 tys. zł brutto, a dla doktorantów 30 tys. zł brutto*!
Kryteria wyboru
zobacz
Krok po kroku
zobacz
Kandydat na stypendystę musi łącznie spełniać następujące kryteria:
 • Kształcić się na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, ostatnim roku studiów drugiego stopnia, ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich lub ostatnim roku stadiów doktoranckich i mieć określony tytuł rozprawy doktorskiej;
 • Być studentem lub doktorantem;
 • Zamieszkiwać na terenie miasta Szczecin;
 • Posiadać osiągnięcia naukowe uzyskane w trakcie trwania studiów, tj. publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych, nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych, otrzymanie granty badawcze, wystąpienia na konferencjach, sympozjach, certyfikaty, stypendia, zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty, studia równoległe lub na innych kierunkach, współpraca z przedsiębiorcą);
 • Uzyskać średnią ocen nie niższą niż 4,7 w semestrze, w którym zostanie złożony wniosek o stypendium;
 • Dostarczyć do biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium tj. wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany, w terminie do 10 marca każdego roku kalendarzowego;
 • Przedstawić zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu pierwszego semestru studiów.
 • Nie przebywać na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych;
 • Nie powtarzać roku.
Kryteria wyboru
Kandydat na stypendystę musi łącznie spełniać następujące kryteria:
 • Kształcić się na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, ostatnim roku studiów drugiego stopnia, ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich lub ostatnim roku stadiów doktoranckich i mieć określony tytuł rozprawy doktorskiej;
 • Być studentem lub doktorantem;
 • Zamieszkiwać na terenie miasta Szczecin;
 • Posiadać osiągnięcia naukowe uzyskane w trakcie trwania studiów, tj. publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych, nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych, otrzymanie granty badawcze, wystąpienia na konferencjach, sympozjach, certyfikaty, stypendia, zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty, studia równoległe lub na innych kierunkach, współpraca z przedsiębiorcą);
 • Uzyskać średnią ocen nie niższą niż 4,7 w semestrze, w którym zostanie złożony wniosek o stypendium;
 • Dostarczyć do biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium tj. wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany, w terminie do 10 marca każdego roku kalendarzowego;
 • Przedstawić zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu pierwszego semestru studiów.
 • Nie przebywać na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych;
 • Nie powtarzać roku.
Krok po kroku
 1. Zapoznaj się z regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla sttudentów i doktorantów;
 2. Sprawdź czy spełniasz określone w regulaminie wymagania;
 3. Zrób listę potrzebnych dokumentów;
 4. Pobierz odpowiedni wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz. Nabór rusza w lutym i trwa do 10 marca każdego roku kalendarzowego;
 5. Zgromadź pozostałe dokumenty;
 6. Kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin;
 7. Teraz poczekaj do maja na informację zwrotną;
 8. W przypadku pozytywnej decyzji, już w maju będziesz mógł się cieszyć I transzą wsparcia;
 9. II transza zostanie Ci przekazana gdy tylko obronisz pracę i przedstawisz odpowiednie dokumenty.