Stypendia naukowe

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia corocznie od 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu.
Program zakłada wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, a sama działalność naukowa powinna wpływać na rozwój Szczecina i regionu oraz wpisywać się w cele strategiczne Rozwoju Miasta.
Program funkcjonuje od 2010 r. i stanowi formę wsparcia pracy naukowej kształcących się studentów i doktorantów.
Maksymalna wysokość stypendiów dla studentów wynosi 10 tys. zł brutto, a dla doktorantów 30 tys. zł brutto*!
Stypendyści
Kryteria wyboru
zobacz
Krok po kroku
zobacz
Jeśli chcesz skorzystać ze stypendium, musisz spełnić kilka warunków:
 1. Uczysz się w na szczecińskiej uczelni;
 2. Jesteś studentem ostatniego roku:
  • studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  • jednolitych studiów magisterskich, lub obroniłeś/ obroniłaś pracę dyplomową w roku, w którym składasz wniosek (student).
  • studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i masz określony tytuł rozprawy doktorskiej
 3. Posiadasz osiągnięcia naukowe zdobyte w czasie studiów, czyli:
  • publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych,
  • nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,
  • otrzymane granty badawcze,
  • wystąpienia na konferencjach, sympozjach,
  • certyfikaty, stypendia, wystawy, konkursy muzyczne oraz wizualne,
  • zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,
  • studia równoległe lub na innych kierunkach,
  • współpracę z otoczeniem kultury lub społeczno-gospodarczym w tym projekty wdrożeniowe.
 4. Masz min. 4,7 średniej ważonej ocen zdobytych w roku poprzedzającym rok, w którym składasz wniosek o stypendium;
 5. Nie przebywasz na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych, w ramach stypendiów zagranicznych oraz urlopów zdrowotnych lub rodzicielskich).
 6. Nie powtarzasz roku.

Spełniasz wszystkie kryteria?

Złóż wniosek i zgarnij stypendium!

Uważaj! Wniosek musi być wypełniony elektronicznie a następnie podpisany przez wnioskodawcę oraz kierownika jednostki organizacyjnej uczelni.

 • Skan dokumentu wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami możesz wysłać pod adres: akademickiszczecin@um.szczecin.pl
 • lub dostarczyć oryginał do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stypendium naukowe prezydenta miasta”.
Kryteria wyboru
Kandydat na stypendystę musi łącznie spełniać następujące kryteria:
 • Kształcić się na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, ostatnim roku studiów drugiego stopnia, ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich lub ostatnim roku stadiów doktoranckich i mieć określony tytuł rozprawy doktorskiej;
 • Być studentem lub doktorantem;
 • Zamieszkiwać na terenie miasta Szczecin;
 • Posiadać osiągnięcia naukowe uzyskane w trakcie trwania studiów, tj. publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych, nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych, otrzymanie granty badawcze, wystąpienia na konferencjach, sympozjach, certyfikaty, stypendia, zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty, studia równoległe lub na innych kierunkach, współpraca z przedsiębiorcą);
 • Uzyskać średnią ocen nie niższą niż 4,7 w semestrze, w którym zostanie złożony wniosek o stypendium;
 • Dostarczyć do biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium tj. wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany, w terminie do 10 marca każdego roku kalendarzowego;
 • Przedstawić zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu pierwszego semestru studiów.
 • Nie przebywać na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych;
 • Nie powtarzać roku.
Krok po kroku
 1. Zapoznaj się z regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
 2. Sprawdź, czy spełniasz określone w regulaminie kryteria.
 3. Przygotuj listę potrzebnych dokumentów.
 4. Pobierz odpowiedni wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz. Nabór rusza w marcu i trwa do 30 marca każdego roku kalendarzowego.
 5. Zgromadź pozostałe dokumenty.
 6. Prześlij skan kompletnej dokumentacji pod adres akademickiszczecin@um.szczecin.pl lub dostarcz ją przed upływem ustalonego terminu do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.
 7. Teraz poczekaj na informację zwrotną.
 8. W przypadku pozytywnej decyzji, już po podpisaniu umowy, otrzymasz pierwszą transzę wsparcia.
 9. Drugą transzę dostaniesz, gdy tylko obronisz pracę i przedstawisz odpowiednie dokumenty.
  • Wyjątek – jeśli obroniłeś pracę dyplomową w roku, w którym składasz wniosek, stypendium zostanie Ci wypłacono jednorazowo, po podpisaniu umowy.